இல்லம் / குறிச்சொற்கள் veturix + kapearaiteinenx + siltax [1]