ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក veturix + kapearaiteinenx + junax + siltax [1]