இல்லம் / குறிச்சொற்கள் veturi + kapearaiteinen [2]