இல்லம் / குறிச்சொற்கள் kankipaja + päärakennus [1]