இல்லம் / குறிச்சொற்கள் kankipajax + kankivasarax + melttox [2]