இல்லம் / குறிச்சொற்கள் kuukerpalli + sahanmäki [3]